Očišťování Délu

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Peisistratos, athénský tyran v letech 546 až 527 před n. l., si velice potrpěl na přesném uchování tradice a na rituální čistotě. Krom toho, že v Athénách nechal zapsat text homérských eposů, aby se už nemohl proměňovat, tak nařídil, aby byl Délos očištěn od hrobů. Nechal provést jakousi generální exhumaci! Všechny hroby v dohledu svatyně musely být otevřeny a ostatky přeneseny jinam. Zatím se spokojil s jejich uložením na jiném místě na Délu, viz Hérodotos I, 64.

Nevíme, do jaké míry při tom hrála roli dobová athénská záliba v očišťování, a do jaké spíše mocenské zájmy. O moc šlo určitě, ale zvláštní představa o rituální čistotě hrála roli taky. Je to vlastně analogie pokusu o „oddělení zrna od plev“, i když ne v rovině morální, neboť nejde o zásluhy či viny mrtvých, ale v rovině distance od rituální poskvrny, skrze kterou by mohla působit blízkost sil Hádu. Takové rozlišování je ovšem velice ošidné, protože se snaží rozpojit jednotu života smrti; popřít, že smrt je důsledkem a tedy i součástí života.

V Athénách měli ostatně s rituálním očišťováním své zkušenosti. O více než dvě generace dříve, na samém začátku 6. století před n. l., měli totiž u sebe doma problém s morovou ranou, od které je slavně očistil přivolaný věštec Epimenidés z Knóssu. Tehdy ovšem šlo o poskvrnu následkem zpupných činů, nikoli přítomností pozůstatků mrtvých lidí. Naopak, kvůli očištění města tehdy Epimenidés neváhal přistoupit i k lidským obětem. (Viz Diogenés Laertios I, 110.)

V zimě 426/5 před n. l. Athéňané očistu Délu pro jistotu ještě zopakovali, když v době peloponéské války postihl Athény mor, což přičítali hněvu Apollóna, viz Thúkydidés III, 104, 1-6, začátek (1-2). Všechny hroby na Délu musely být otevřeny a ostatky přeneseny na sousední ostrov Rhéneia, kde byly znova pohřbeny. Od té doby se pak smělo pohřbívat už jenom tam, rozhodně ne na Délu.

Třetí očištění Délu, asi roku 422, zasáhlo i živé. Athéňané deportovali obyvatelstvo Délu, které pak pro všechniu jistotu vyvraždili! Viz Thúkydidés V, 1, 1 a Thúkydidés VIII, 108, 4.

 Souvisle číst: Ostrov Apollónova narození
 Zpátky na obsah podkapitoly Délos vizuálně a literárně
 Zpátky na obsah kapitoly DÉLOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY