Hrubá periodizace epoch v egejské oblasti

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání
 info - stránka bez jednoznačného pokračovní
 zkorigováno, vložit schéma

Neolit (mladší doba kamenná) – na území dnešního Řecka přibližně od 7. tisíciletí před n. l.

Někteří autoři zařazují mezi neolit a ranou dobu bronzovou ještě eneolit, čili chalkolit (dobu měděnou), v Řecku by se to týkalo pozdního 4. tisíciletí před n. l. nebo doby kolem roku 3 tisíce před n. l.

Doba bronzová – přibližně od sklonku 4. nebo začátku 3. tisíciletí před n. l.

Doba železná – přibližně od roku 1100 před n. l. (někde už od roku 1150 před n. l.)

Pro jednotlivé regiony se ovšem používá místně specifické pojmosloví, které respektuje časové i stylové odlišnosti. Představíme si je vždy na dotyčných místech.

Doba bronzová

Doba bronzová se tradičně dělí na ranou („starší“), střední a pozdní („mladší“).

Na řecké pevnině doba bronzová odpovídá době („kultuře“) heladské, na Kykladách kykladské a na Krétě mínojské.

Pozdní doba heladská odpovídá rozkvětu mykénské kultury, takže přinejmenším od té doby můžeme mluvit o Řecích v etnickém smyslu slova.

Dobu železná

Temná staletí – často se tak označuje 11. až 9. století před n. l. (někde od roku 1150 do raného 8. století před n. l.).

Archaická doba – přibližně od roku 800 před n. l. do začátku 5. století před n. l.

Ranou dobu železnou v Řecku ovšem někdy rozdělujeme spíše podle výtvarných stylů:
submykénská (přibližně od 1150 před n. l.),
geometrická (od 900 před n. l.),
archaická v užším smyslu slova (od 700 před n. l).

Klasická doba – od raného 5. století před n. l. (podle různých autorit od roku 500 nebo až od sedmdesátých let 5. století před n. l.)

Helénistická doba – začíná v letech 336 až 323 před n. l.

Římská doba – římská nadvláda od roku 146 před n. l., místy i dříve, všude až od 31 před n. l.

Byzantská doba – přibližně od roku 330 n. l.

Doba turecké nadvlády – smluvně od roku 1453 (pád Konstantinopole), leckde však později, zvláště na ostrovech.

Novodobé Řecko – na podstatně menší ploše už od dvacátých let 19. století, rozsah podobný současnému státu se ustavuje koncem 1. světové války.

 Souvisle číst: v typipckém případě: Kmeny, národy a kultury
 Zpátky na ÚVOD K CESTÁM PO ŘECKU