Platón, Faidón 58a-c

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Platón, Faidón 58a-c

Přeložil František Novotný

Echekratés: Divili jsme se, že soud proběhl už dávno, ale Sókratés, jak známo, byl popraven o hodně později. Pročpak to bylo, Faidóne?

Faidón: Stala se mu, Echekrate, zvláštní náhoda; byla totiž právě den před tím soudem ověnčena záď lodi, kterou Athéňané posílají na Délos.

E.: A tahle loď, co to je?

F.: To je loď, jak vypravují Athéňané, na které kdysi Théseus odvážel na Krétu těch „dvakrát sedm“ mladíků a dívek, ale zachránil je a také sám sebe zachránil. Tu prý tehdy učinil Apollónovi slib, že budou-li zachráněni, budou každý rok vypravovat na Délos sváteční poselství; a to od té doby až dosud opravdu stále rok co rok tomu bohu posílají. (Viz exkurz Théseova loď.) Nuže, kdykoli se počnou zabývat tou poutí, tu mají zvláštní zákon, že obec musí být čistá a nikde nesmí být z moci obce usmrcen, doku ta loď nepřijede na Délos a zase sem nazpět; to trvá někdy velmi dlouho, když se stane a zdrží je větry. Počátkem té pouti je, když Apollónův kněz ověnčí záď té lodi; a to bylo, jak jsem řekl, právě den před tím soudem. Proto se tak prodloužil Sókratův pobyt ve vězení mezi odsouzením a smrtí.


Plato, Phaedo 58a-c

Ε. Ναί, ταῦτα μὲν ἡμῖν ἤγγειλέ τις, καὶ ἐθαυμάζομέν γε ὅτι πάλαι γενομένης αὐτῆς πολλῷ ὕστερον φαίνεται ἀποθανών. Τί οὖν ἦν τοῦτο, ὦ Φαίδων.

Φ. Τύχη τις αὐτῷ, ὦ Ἐχέκρατες, συνέβη· ἔτυχεν γὰρ τῇ προτεραίᾳ τῆς δίκης ἡ πρύμνα ἐστεμμένη τοῦ πλοίου ὃ εἰς Δῆλον Ἀθηναῖοι πέμπουσιν.

Ε. Τοῦτο δὲ δὴ τί ἐστιν;

Φ. Τοῦτ’ ἔστι τὸ πλοῖον, ὥς φασιν Ἀθηναῖοι, ἐν ᾧ Θησεύς ποτε εἰς Κρήτην τοὺς „δὶς ἑπτὰ” ἐκείνους ᾤχετο ἄγων καὶ ἔσωσέ τε καὶ αὐτὸς ἐσώθη. Τῷ οὖν Ἀπόλλωνι ηὔξαντο ὡς λέγεται τότε, εἰ σωθεῖεν, ἑκάστου ἔτους θεωρίαν ἀπάξειν εἰς Δῆλον· ἣν δὴ ἀεὶ καὶ νῦν ἔτι ἐξ ἐκείνου κατ’ ἐνιαυτὸν τῷ θεῷ πέμπουσιν. ἐπειδὰν οὖν ἄρξωνται τῆς θεωρίας, νόμος ἐστὶν αὐτοῖς ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ καθαρεύειν τὴν πόλιν καὶ δημοσίᾳ μηδένα ἀποκτεινύναι, πρὶν ἂν εἰς Δῆλόν τε ἀφίκηται τὸ πλοῖον καὶ πάλιν δεῦρο· τοῦτο δ’ ἐνίοτε ἐν πολλῷ χρόνῳ γίγνεται, ὅταν τύχωσιν ἄνεμοι ἀπολαβόντες αὐτούς. ἀρχὴ δ’ ἐστὶ τῆς θεωρίας ἐπειδὰν ὁ ἱερεὺς τοῦ Ἀπόλλωνος στέψῃ τὴν πρύμναν τοῦ πλοίου· τοῦτο δ’ ἔτυχεν, ὥσπερ λέγω, τῇ προτεραίᾳ τῆς δίκης γεγονός. Διὰ ταῦτα καὶ πολὺς χρόνος ἐγένετο τῷ Σωκράτει ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ ὁ μεταξὺ τῆς δίκης τε καὶ τοῦ θανάτου.

 Zpátky na Podání o theórii u Platóna
 Zpátky na obsah podkapitoly Theórie
 Zpátky na obsah kapitoly DÉLOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY